קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Jewish Tradition as an Infrastructure for Kibbutz Renewal

רבי אלעזר דיבר על שלושה יסודות שהעולם עומד עליהם: תורה עבודה וגמילות חסדים.

בובר תיאר שלושה מרכיבים לחברותא: אדמה, עבודה וחזון משותפים.

שילוב בין תפיסותיהם עשוי להיות מקור השראה לפתוח קהילתיות ביישוב הכפרי ובעיקר ביישוב הקיבוצי המתחדש.

בשנים האחרונות עוברת ההתיישבות הכפרית, ובמרכזה הקבוץ, שינויים גדולים בכל תחומי החיים: הרכב דמוגרפי, הסדרים כלכליים ומבנה ארגוני. שינויים אלה מעוררים מתח מובנה בין הרצון לשמור על חוזקות הקהילה: תחושת בטחון ליחיד, ערבות הדדית, סולידאריות וגאוות יחידה ומנגד היענות לציפיות לשינוי הסדרים.

האתגר הגדול העומד לפני הקהילות הקיבוציות הוא חידוש המבטיח המשכיות.

הבהירות לגבי הקבוץ כקהילה מתחדשת עשויה להיות בעלת השפעה מכרעת על היות הקבוץ הבשורה לקהילתיות מקומה וחשיבותה בישובים מכל הסוגים בארץ ובעולם.

במסגרת המושב יוצגו כמה הנחות מוצא ועקרונות פעולה לאתגר העומד לפני הקבוץ המתחדש והיותו מוביל בשדות הקהילתיות.