The 18th World Congress of Jewish Studies

Holocaust Consciousness? The Effect of the Perception of Space as Formulated between the World Wars on the Perception of Space in the Lodz Ghetto

מקובל לחשוב שתקופת השואה היתה כה רדיקלית שהציבה את קרבנותיה למן הרגע הראשון בפני תחושת חוסר תקדימיות טראומטית. עיון בכתביו המוקדמים של הסופר היהודי לודז`אי יוסף זלקוביץ` מראה את השפעתה העמוקה של תפיסת המרחב היהודי אשר עוצבה בין מלחמות העולם על האופן בו הבין הוא וגם יהודים נוספים את קורותיהם בגטו לודז` בזמן מלחמת העולם השנייה