The 18th World Congress of Jewish Studies

The Influence of the Zodiac Composition of Synagogue Mosaic Floors on the Appearance of the “Harmonic Shield/Circle” in Church Mosaics and the Cosmic Significance and Life Cycle

במרוצת התקופה הביזנטית ישנם יחסי גומלין בין הקהילות היהודיות והנוצריות בארץ הקודש, הבאים לידי ביטוי בדמיון האדריכלי של מבני התפילה ובתרבות החומרית כעיצוב חפצים, נרות, ריהוט ליטורגי ורצפות פסיפס. ההרצאה תתמקד ברצפות הפסיפס ובהשפעת מוטיב גלגל המזלות – הזודיאק מבתי הכנסת על הופעת מוטיב מעגל ההרמוניה בכנסיות. העיצוב שונה, האחד פיגורטיבי והשני אבסטרקטי אך לשניהם משמעות זהה.