The 18th World Congress of Jewish Studies

The Synagogue in Late Antique Palestine: Prosperity and Decline in Times of Shifting Hegemonies

מחקרים רבים עוסקים בבית הכנסת העתיק, אולם בפועל רק בחלקם, בעיקר בדוחו"ת הסופיים המתמקדים בבניין הבודד, נמצא דיון בהיסטוריה המאוחרת של הבניין, כמה זמן היה בשימוש, מתי ומה הביא לנטישתו הסופית. בהרצאה זו אבחן את התהליכים הדיאכרוניים והסינכרוניים שהביאו לירידה במספרם של בתי הכנסת באזור ולנטישתם המוחלטת לאורך זמן. לאורם של הממצאים אבקש לטעון שגם אם רעידות אדמה משמשות לעיתים הסבר אולטמטיבי לחורבנם של בתי הכנסת העתיקים, הרי שבפועל קיימות סיבות אחרות בגינן נהרסו ונעזבו המבנים. למסקנות העולות מדיון זה יש השלכות על שאלה גדולה יותר הנוגעת בסיבות שהביאו להתדלדלותה של הקהילה היהודית בארץ ישראל העתיקה במעבר מהתקופה הביזנטית למוסלמית הקדומה