The 18th World Congress of Jewish Studies

Food as Language: Food and its Significance in the Netherlands During the Holocaust

"אמור לי מה אתה אוכל ואומר לך מי אתה" (ז`אן אנתלם ברייה-סברין)

מזון הינו הכרחי להישרדות פיזיולוגית, אך לא פחות מכך הוא מגלם רבדים עמוקים של זהות אישית וחברתית; זהות דתית, אתנית, לאומית, מעמדית, כלכלית ומגדרית. כמו כן, מזון מהווה שפה, אמצעי תקשורת וכלי לביסוס מערכות יחסים והיררכיות עם משפחה, חברים וזרים, בהיותו מפריד ובה בעת מחבר בין חברות ואנשים.

רעב ומחסור במזון איימו על הישרדותם של חלקים נרחבים מאוכלוסיית אירופה בזמן מלחמת העולם השנייה. אולם, בכל מקום תחת המשטר הנאצי, הוקצו ליהודים משאבי המזון המועטים ביותר. עם זאת, המחסור במזון לבש צורות שונות בהתאם לנסיבות. חקר האוכל הוא תחום צעיר יחסית, אך עשיר במחקרים העוסקים בתקופות היסטוריות שונות, באזורים גיאוגרפיים מגוונים, בקהילות ובחתכים סוציולוגיים שונים. אולם, על אף התפתחות התחום ולמרות מרכזיותו של האוכל בתקופת השואה, טרם נכתב אודות המזון ומשמעויותיו עבור תפיסת הזהות האישית והקבוצתית של יהודי אירופה בתקופה זו.

בהרצאתי אני מציעה לראות במזון שפה, דרכה מנוסחת ומתפרשת הזהות האישית והקבוצתית נוכח התמורות החומריות והתודעתיות שהתרחשו בתקופת השואה. ברצוני להציג את ההיסטוריה החברתית והתרבותית של האוכל בהולנד במהלך תקופת הכיבוש הנאצי (1940-1945), מבעד לעיניהן של צעירות יהודיות שכתבו יומנים בתקופה זו. היומנים ינותחו בקריאה צמודה ותוך שימוש במתודות מן הדיסציפלינה של היסטוריה תרבותית ומגדרית, וכן מתחום חקר האוכל.

בהרצאתי אתחקה אחר רבדים שונים של העיסוק באוכל העולים מן הכתבים, ואעלה הן שאלות חומריות והן שאלות תודעתיות ותרבותיות אודות המשמעות הסמלית המשתנה של האוכל והאכילה בהתייחס למרחב ולזמן. בין הנושאים העולים משאלות אלו: האופן בו המזון משקף ואף מכונן מערכות יחסים, היררכיות וקשרים חברתיים; המזון כמגלם את תפיסת העבר, ההווה והעתיד ויוצר השוואה בין התקופות; ציון חגים ומועדים באמצעות המזון ומשמעותם; ועצם טיבו, דרכי השגתו והכנתו של המזון בתנאים שנכפו על הציבור היהודי בבתי המגורים, במקומות מסתור ובמחנות מעבר. דרך הפריזמה של מזון ניתן להתחקות אחר דפוסים של שבר והמשכיות בחיי היהודים, שכן מרחבים אלו אפשרו מידה מסוימת של שמירה על המסגרת המשפחתית והחברתית, ועל מוצרי המזון טרם המלחמה, אך גם חוללו בהם שינויים.