The 18th World Congress of Jewish Studies

Code Words between God and the Prophet: A Comparative Study of Yefet Ben Eli’s Exegesis on the Books of the Prophets

האם ייתכן שהבורא יפנה אל הנביא באמצעות מילות קוד ורמיזה, שהנביא יבין את משמעות הקוד ויפעל בהתאם? שאלות אלו עולות בעקבות עיון בפירושיו של יפת בן עלי הקראי (המחצית השנייה של המאה העשירית ותחילת המאה האחת-עשרה) לספרי הנביאים. בפירושו לספר הושע מקדים יפת בן עלי מבוא לספרי תרי-עשר, בו הוא דן בהרחבה במאפייני הנבואה. אף על פי כן, עיון בכתבי היד של פירושיו לספרי הנביאים מעלה רעיון נוסף, והוא היכולת של הנביא להבין משמעות נסתרת שאיננה נאמרת בברור, וזאת על ידי פיענוח מילות קוד שה` אומר לו. מילות הקוד הללו רומזות לנביא אם המראה שנגלה לפניו יתממש אם לאו וכיצד ה` דורש ממנו לפעול. בהרצאה זו ארחיב רעיון זה ואבססו על ידי הצגת דוגמאות מספרי הנבואה.