The 18th World Congress of Jewish Studies

“From Moses to Moses”: Thoughts on the Self-Image of Rabbi Moses Cordovero

מחקריה הרבים של פרופ` ברכה זק, על ר` משה קורדוברו הצביעו על השפעתה המקפת של ספרות תיקוני הזוהר על יצירתו של גדול פרשני הזוהר בכל הזמנים. בפירושו המקיף `אור יקר`, מוגדרת אצלו ספרות תיקוני הזוהר (עם חטיבת האידרות) כ`ראש` לכל ספרות הזוהר ואף משמשת בידו כלי הכרחי להבנת ספרות הזוהר כולה, כאילו היו חלק מחיבור אחד. בהרצאתי, אבקש לבחון את תודעתו העצמית של הרמ"ק וזאת ביחס לדמותו של משה רבינו הרעיא מהימנא, היא דמות הגיבור המרכזית בספרות התיקונים ובאופן בו היא צובעת את תודעתו העצמית, הן כפרשן זוהרי והן כמקובל המבקש להעלות על הכתב את סודות הקבלה.