The 18th World Congress of Jewish Studies

The Mr. Shoshani Archive: The Challenge of Mystery

כתבים של המורה המלומד היהודי מר שושני נמסרו לאחרונה לספרייה הלאומית על-ידי תלמידו פרופ` שלום רוזנברג. החומר שנמסר כולל עשרות מחברות, פנקסים ודפים בודדים, הנרשמים כעת בקטלוג הספרייה הלאומית כ`ארכיון מר שושני`.

יותר מיובל שנים לאחר פטירתו של מר שושני, מיסתורין עודנו אופף את דמותו ואת עולמו הרעיוני. מאפיינים מסויימים של מיסתורין זה ניבטים מן הכתבים. במקרים רבים, פיענוח הטקסט לשלל היבטיו – נושא, תוכן, סגנון וצורה – מהווה אתגר של ממש. דרכי ההבעה ואופן ארגון החומר בכתביו של מר שושני משפיעים על אופיה של עבודת הרישום הארכיוני.

אבקש למסור רשמים ותובנות שעלו מעבודתי ברישום ארכיונו של מר שושני. הרשמים והתובנות שאמסור יתייחסו הן להיבט הארכיוני, דהיינו לעבודה הנדרשת על מנת להתמודד מול מקרה מיוחד זה, והן להיבט של `מדעי היהדות`, דהיינו מחשבות ראשוניות על הגותו של מר שושני ועל משמעויותיה.