The 18th World Congress of Jewish Studies

Rabbi Saadia Gaon Commentary on the Torah

סקירת יוזמת project Saadia gaon, פרוייקט שאפתני להעביר את כל פירוש רס"ג המכונה "תפסיר" לערבית ספרותית מדוקדקת וכתובה לפי כללי הערבית והתחביר הערבי. אוצר חתום של ערבית יהודית שנפתח בפני יודעי הערבית. במקביל תרגום הנוסח של פירוש רס"ג מהערבית הספרותית לשפה העברית, יאפשר לקורא העברי גישה ישירה לדבריו של הגאון על התורה ובכללם ליקוט הקטעים מהפירוש הארוך המכונה "שרח".

נבאר הקשר בין תרגומי התורה הנפוצים בעולם, אשר מלאים בהטעיות וטעויות אשר גרמו להמוני דעות הטוענות על "שיכתוב התורה" והחסרת קטעים כך שהם לא מאמינים בתורה הקדושה אלא שהיא איננה התורה המקורית, דבר המשפיע כיום על זכותנו על הארץ. סקירת גבולות הארץ לפי פרשת מסעי המהווים הוכחה ניצחת על רצועת החוף מאשקלון עד רפיח ואל עריש שהם בכלל נחלת יהודה כפי שמובא גם ביהושע. איפא זה חצר אדר ואיפא עובר הגבול האמיתי בין ישראל לארץ פלסטין, איפא נמצאת ארצם באמת על פי התורה, נבאר מקורם של הפלסטינים מאז תולדות בני נח וחלוקת הארצות השונות לבני שם חם ויפת ואיפה הם הפלסטינים בתוך כל זה, בפירושו של רבי סעדיה גאון.

נבאר את הקשר בין "באר היטב" שבתורה לבין הוצאת התורה בשלל לשונות, על כן ניב איך ייתכן כי ה` מורה למשה רבנו לבאר את התורה בשבעים לשון ובין מגדל בבל ואיך נעשה אנחנו להחיות את עניין אחדות ה` דרך העברת פירוש רס"ג בערבית לשאר שפות אומות העולם ומה היא תוצאתו הטובה.