The 18th World Congress of Jewish Studies

Oral History as a Social and Educational Practice

התיעוד בעל פה הינה מתודולוגית מחקרית המהווה נדבך מרכזי של ההיסטוריוגרפיה החברתית אשר שמה את האדם וסביבתו במרכז ובוחנת את האינטראקציה בין קהילות ובתוכן.


מנהרת הזמן הינה יחידה העוסקת בתיעוד היסטורי חברתי כפלטפורמה מחקרית וחינוכית במכללה האקדמית בית ברל. היחידה פועלת במסגרת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בהכשרת תלמידים, סטודנטים, מורים ופעילים קהילתיים בפרקטיקה של התיעוד בעל פה. תפיסת יסוד שמנחה את הפרויקטים של מנהרת הזמן היא שתוצרי התיעוד הקהילתי לאחר שעברו עיבוד תוכני מוחזרים אל הקהילות והציבור הרחב במגוון דרכי חשיפה יצירתיות באירועים, מיצגים ותערוכות פיזיות ומקוונות, ובאמצעות מיזם TARASA לשיתוף זכרונות על בסיס שיוכם למקומות ולזמנים המתאימים על גבי מפה דיגיטלית עולמית .


אחד המאפיינים העיקריים של מנהרת הזמן היא הדינמיות המאפיינת את העשייה ההיסטוריוגרפית, החברתית והחינוכית. הדינמיות והגמישות באות לידי ביטוי באינטראקציות המתקיימות בין מרואיינים למראיינים, בין המרואיינים לסביבתם הטבעית (המעגלים המשפחתיים והקהילתיים) ובין הזיכרונות האישיים של ההיסטוריה החברתית - "מלמטה" לבין ההיסטוריה האירועית פוליטית "מלמעלה". אם האינטראקציה במעגלים הקרובים נוצרת מתוך המפגש בין הזיכרונות האישיים, האינטרקציה ההיסטורית והחברתית הרחבה והמורכבת, נוצרת מתוך המפגשים המשמעותיים הנוצרים בין מגוון הזיכרונות המשוייכים למקומות ולזמנים קרובים.


בהרצאתנו בקונגרס של מדעי היהדות 2022 כוונתנו להתמקד ברובד מיוחד זה של מפגשים וחיבורים שנוצרים בין זכרונות של אנשים המשתייכים לקהילות שונות ונפרדות לחלוטין, היוצרים "רשומון" של היסטוריה חברתית מרחבית. נבחן סוגיות ממוקדות הקשורות לנושאי התיישבות, עלייה, הגירה, פליטות. דרך הנרטיב הביוגרפי האישי, וכיצד זיכרונות של קהילות וקבוצות שונות ונפרדות במרחבים גיאוגרפיים משותפים יכולות לשפוך אור משמעותי אחת על השנייה.