The 18th World Congress of Jewish Studies

Responsa as Communication: Mail Networks in France and Germany in the Tenth and Eleventh Centuries according to Responsa Traffic—a GIS Analysis

תקשורת בשו"ת והשו"ת כתקשורת:

רשתות הדיוור בצרפת וגרמניה במאות ה-11 וה-12 על פי תעבורת השו"ת

מאז תחילת המחקר המודרני בהיסטוריה יהודית הוכרה ספרות השו"ת לא רק כמקור חסר תחליף להבנת התפתחות ההלכה אלא גם כמקור המתעד הבטים של הראליה. היסטוריונים מצאו בחילופי השו"ת אוצר של ידע על נסיבות חברתיות, תרבותיות ואפילו על הבטים של התרבות החומרית של השואלים והמשיבים, שבנושאים אלה, לפחות, שחו לפי תומם. המחקר הנוכחי מתמקד בהבט של הראליה שמבצבץ אמנם מדי פעם בתכניהם של שאלות ו/או תשובות, אך הוא נחשף בפרוט רב בעצם תהליך החלפת השו"ת, מיניה וביה. רשת חילופי השו"ת, כפי שהיא משוחזרת על בסיס מכלול השותי"ם ששרדו, מתעדת את מיתווי התקשורת שעמדו בתשתית הזיקות בין יהודים ובין קהילות יהודיות. תשתיות התקשורת ורשתות התקשורת הללו מצד אחד התנו ומצד שני שיקפו את הזיקות בין יהודים ובין קהילות במרחב הדיאספורי. המחקר, שבשלב זה מתמקד בארץ הריין ובלוריין בלב ימי הביניים, מסתייע בטכניקות חישוביות ובתובנות וכלים מתחום ה GIS (geographical information systems) וה- SNA (social network analysis).