The 18th World Congress of Jewish Studies

The attitude of Judaism towards music in the medieval period via the writings of Jewish philosophers of the era

Dr. Dekel Shay Schory

נטע כורם, תוכנית אידאה, האוניברסיטה העברית

Neta Corem, Hebrew University, Idea Program

תחום דעת: מחשבת ישראל

העבודה נכתבה בהנחיית שרגא ביק, החוג למדע הדתות, האוניברסיטה העברית

העבודה בוחנת את יחסם של הוגים יהודיים בתקופת ימי הביניים כלפי המוסיקה, תוך התמקדות בכתביו של הרמב"ם ושל שניים מתלמידיו. מתוך הדיון בדעותיהם ומתוך בחינת נוכחות המוסיקה בקרב החברה היהודית והערבית בספרד באותה התקופה, העבודה מעלה אבחנות לגבי יחס היהדות כלפי מוסיקה לאורך התקופות השונות ומבחינה בין הלכה למעשה ובין המעמדות השונים של המוסיקה.