The 18th World Congress of Jewish Studies

The Attitude of Judaism towards Music in the Medieval Period via the Writings of Jewish Philosophers of the Era

העבודה נכתבה בהנחיית שרגא ביק, החוג למדע הדתות, האוניברסיטה העברית

העבודה בוחנת את יחסם של הוגים יהודיים בתקופת ימי הביניים כלפי המוסיקה, תוך התמקדות בכתביו של הרמב"ם ושל שניים מתלמידיו. מתוך הדיון בדעותיהם ומתוך בחינת נוכחות המוסיקה בקרב החברה היהודית והערבית בספרד באותה התקופה, העבודה מעלה אבחנות לגבי יחס היהדות כלפי מוסיקה לאורך התקופות השונות ומבחינה בין הלכה למעשה ובין המעמדות השונים של המוסיקה.