The 18th World Congress of Jewish Studies

Yiddish Calendars as a Source of General Knowledge and Useful Information (1870–1914)

אחד מסממני התמורה שחלה בשוק הספרים ביידיש במזרח אירופה במחצית השנייה של המאה התש-עשרה, היה הופעתם של לוחות שנה בעלי חזות ותכנים שטרם נראו כמותם. הצד ה"קלנדרי" תפס בלוחות אלה מקום שולי בלבד ואילו עשרות ולעיתים מאוד העמודים שבאו לאחר הלוח הסטנדרטי, כללו שילוב מרתק ומשתנה של מידע שימושי (כגון תעריפי דואר, טלגרף וכרטיסי נסיעה ברכבת, משרדי ממשלה וארגונים ציבוריים) משולב בתכנים שנועדו להרחיב את אופקיהם של הקוראים ואף לחנכם (החל בקורות עם ישראל ועמי העולם ויצירות ספרותיות של מיטב הסופרים בני הזמן וכלה בחשיפה לאידיאולוגיות פוליטיות חדשות). בהרצאתי אבקש להציג סקירה כללית של מבחר מייצג של הלוחות הללו, עורכיהם, המשתתפים בהם ותכניהם המגוונים.